Jaarverslag 2021

Overige gegevens

Resultaatbestemming

Resultaatbestemming

(in euro's)

2021

Exploitatie resultaat

(479.816)

Af: Toevoeging bestemmingsreserve vernieuwing

600.000

Toevoeging OCW Bestemmingsfonds

424.127

Bij: Onttrekking uit egalisatie bestemmingsreserve

745.000

Onttrekking uit bestemmingsreserve vernieuwing

433.944

Onttrekking uit overige bestemmingsreserve

249.999

Mutatie algemene reserve

-75.000

P3 Verloop bestemmingreserves en fondsen

(in euro's)

Saldo

Dotaties

Onttrekking

Overige

Saldo

31-12-2020

2021

mutaties

31-12-2021

Egalisatie reserve

2.106.874

(745.000)

1.361.874

Vernieuwing

5.631.054

600.000

(433.944)

5.797.110

Overige bestemmingsreserve

967.064

717.065

Bestemmingsfonds projecten

424.127

424.127

8.704.992

1.024.127

(1.178.944)

8.300.176

Verklaring Raad van Toezicht

De raad van toezicht van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid keurt de jaarrekening 2021 goed en stemt in met de daarin opgenomen verwerking van het resultaat.

Onno Hoes (Voorzitter)

Julia Noordegraaf

Najima Khan

Hedwig Saam

Jenny Puzelik

Arendo Joustra

Momet Abas

Hilversum 29 maart 2022

Controleverklaring