Jaarverslag 2021

Bericht van de Raad van Toezicht

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht-model met één directeur-bestuurder (‘het bestuur’). De Raad van Toezicht is de werkgever van het bestuur en houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen Beeld en Geluid. Ook staat de Raad van Toezicht de directeur-bestuurder terzijde met raad en advies. Bij de invulling van zijn taak richt de Raad zich op het belang van de stichting en de bij de stichting betrokken personen. In de uitvoering van zijn taak als toezichthouder neemt de Raad van Toezicht de passende wet- en regelgeving, de bepalingen uit de statuten en de Governance Code Cultuur in acht.

Raad van Toezicht vlnr: Hedwig Saam, Najima Khan, Arendo Joustra, Jenny Puzelik, Onno Hoes (vz), Julia Noordegraaf en Momet Abas.

In 2021 vergaderde de Raad van Toezicht vijf keer waarvan vier reguliere vergaderingen en één extra vergadering vanwege de aanstaande fusie met Muziekweb. Vanwege de geldende coronamaatregelen werden drie van deze vergaderingen online georganiseerd.

Het jaarlijkse werkbezoek vond in juli bij Beeld en Geluid plaats. De leden werden tijdens dit samenzijn rondgeleid door het vernieuwde museumdeel en door diverse medewerkers geïnformeerd over de voortgang van de verbouwing. De Raad werd verder door de directeur-bestuurder bijgepraat over de stand van zaken in de organisatie en over de inhoud van het meerjarenplan 2022 - 2026 ‘Iedereen mee in media’.

Buiten de reguliere vergaderingen om vond regelmatig overleg plaats tussen de voorzitter en de directeur-bestuurder. Hierover is door de voorzitter verslag gedaan aan de overige leden van de Raad. Over 2021 heeft een jaarlijks gesprek tussen de voorzitter van de OR en de Raad plaats. De Raad is hierbij geïnformeerd over wat er het afgelopen jaar tussen de OR en de directeur-bestuurder is gesproken en op welke zaken de OR dit jaar instemmingsrecht had

Strategische ontwikkelingen

Vanuit zijn toezichtstaken besteedde de Raad van Toezicht aandacht aan de voortgang en realisatie van de belangrijkste strategische ontwikkelingen van Beeld en Geluid. De Raad richtte zijn aandacht op een aantal specifieke onderwerpen: de vernieuwing van het museum van Beeld en Geluid, Beeld en Geluid Den Haag en de fusie met Muziekweb. De samenwerking en geboekte resultaten in 2021 (ondanks de corona beperkingen) hebben geleid tot instemming van de Raad van Toezicht in september van dit jaar tot een fusie van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en Beeld en Geluid Den Haag die in 2022 zal plaatsvinden. Ten aanzien van de fusie met Muziekweb is de Raad geïnformeerd over de inhoud van het Plan van Aanpak dat de organisatie op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft geschreven. De Raad onderschrijft het belang van het behoud van de collectie van Muziekweb en heeft met de inhoud van het Plan ingestemd.

Op aangeven van de Auditcommissie heeft de Raad de keuze van de organisatie voor een nieuwe accountant bevestigd. Tevens keurde de Raad, na voorbereiding door de Auditcommissie, het jaarverslag en de jaarrekening 2020 en het jaarplan en de forecast voor 2022 goed.

Remuneratiecommissie en Auditcommissie

De Raad van Toezicht benoemt zelf zijn leden aan de hand van een vastgesteld profiel; met uitzondering van de voorzitter, die formeel door de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap wordt benoemd. De Raad streeft ernaar alle beschreven competenties in het profiel vertegenwoordigd te zien in de samenstelling van de Raad.

In 2021 hebben de heer Bert Huisjes en mevrouw Karin de Groot afscheid genomen van de Raad vanwege het einde van hun termijn, in respectievelijk februari en april van dat jaar. Op 31 maart is mevrouw Jenny Puzelik benoemd tot nieuw lid van de Raad. Zij vervult hiermee het profiel dat ervaring in en/of bekendheid met de wereld van media en/of digitalisering beslaat binnen de Raad. Dit profiel werd daarvoor door mevrouw De Groot en de heer Huisjes vertegenwoordigd. Dhr. Huisjes deed dit mede vanuit zijn q.q. benoeming. Sinds de statutenwijziging van 2019 vinden er geen q.q. benoemingen meer in de Raad plaats. De werving geschiedde openbaar en met de inzet van werving- en selectiebureau Colourful People. De remuneratiecommissie werd ook dit jaar gevormd door de heer Joustra en mevrouw Noordegraaf. De werving geschiedde openbaar en met de inzet van werving- en selectiebureau Colourful People.

Onafhankelijk toezicht

In 2021 hebben de Raad en de organisatie Governance University gevraagd om een advies uit te brengen rondom de verenigbaarheid van functies van een Beeld en Geluid medewerker die tevens zal worden benoemd als bestuurder van het onderzoeksprogramma CLARIAH in combinatie met het feit dat mevrouw Noordegraaf, lid van het bestuur van CLARIAH ook lid is van de Raad van Toezicht van Beeld en Geluid.

Geconcludeerd werd dat er geen gevolgen zijn voor de onafhankelijkheid van mevrouw Noordegraaf als toezichthouder van Beeld en Geluid. De te benoemen medewerker is geen lid van het MT van het Beeld en Geluid en heeft daarmee geen verantwoordingsrelatie tot de Raad of staat anderszins vanuit zijn of haar functie in contact met de Raad. Daarnaast zijn op het niveau van de Raad van Toezicht van Beeld en Geluid reeds afspraken gemaakt over de omgang met CLARIAH gerelateerde onderwerpen en ziet mevrouw Noordegraaf af van deelname in stemming of besluitvorming daarover.

Het directiereglement is door de organisatie, in samenwerking met een jurist, geüpdatet naar de huidige wet- en regelgeving en praktijk en in lijn gebracht met de statuten, organisatiestructuur. De Auditcommissie heeft, in voorgaande samenstelling, tevens geadviseerd een cap op verplichtingen en betalingen en investeringen toe te voegen welke de directeur-bestuurder alleen kan verrichten. Deze wijzigingen zijn bekrachtigd door de Raad.

Zelfevaluatie

Conform de Governance Code Cultuur voerde de Raad van Toezicht in december 2021 een zelfevaluatie uit naar het eigen functioneren en de samenwerking met elkaar en de directeur-bestuurder, onder begeleiding van adviesbureau GovernanceQ. Hierin besprak de Raad onder andere hoe het betrokken wil worden en zijn bij de organisatie en de besluitvorming.

Aftreedrooster en ledenoverzicht Raad van Toezicht t/m 31 december 2021

lid

1e benoeming per

2e benoeming per

uiterlijk defungeren

Onno Hoes (voorzitter)

11 juli 2019

11 juli 2023

11 juli 2027

Julia Noordegraaf

1 oktober 2016

1 oktober 2020

1 oktober 2024

Arendo Joustra

1 september 2017

1 september 2021

1 september 2025

Hedwig Saam

22 februari 2018

22 februari 2022

22 februari 2026

Najima Khan

25 juni 2020

25 juni 2024

25 juni 2028

Momet Abas

8 december 2020

8 december 2024

8 december 2028

Jenny Puzelik

31 maart 2021

31 maart 2025

31 maart 2029

Nevenfuncties Raad van Toezicht leden t/m 31 december 2019

Onno Hoes
Voorzitter Raad van Toezicht

Hoofdfunctie: Voorzitter Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs
Nevenfunctie(s):

 • Bestuurslid United World College Maastricht
 • Bestuurslid Nationaal Comité 4 en 5 mei
 • Lid hoofdbestuur MKB Nederland
 • Waarnemend voorzitter Hoofdbestuur VVD
 • Commissaris bij MVV (Maastrichtse Voetbal Vereniging)

Julia Noordegraaf
Raad van Toezicht lid
Hoofdfunctie: Hoogleraar Digitaal Erfgoed, Faculteit der Geesteswetenschappen UvA
Nevenfunctie(s):

 • Lid Bestuur voor Media Studies, Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities - CLARIAH
 • Vice President Time Machine Organisation
 • Lid Wetenschapscommissie IISG

Arendo Joustra
Vice-voorzitter Raad van Toezicht

Hoofdfunctie: Hoofdredacteur Elsevier Weekblad
Nevenfunctie(s):

 • Secretaris Willem Oltmans Stichting
 • Bestuurslid Bart Tromp Stichting
 • Lid Comité van Aanbeveling van de Stichting Mediageheugen
 • Bestuurslid Lucas Ooms Fonds
 • Lid Commissie Huizinga-lezing
 • Lid Comité van Aanbeveling GerardvanWesterloo.nl
 • Lid Commissie Toezicht en Naleving / Raad van Uitvoering CAO voor het Uitgeverijbedrijf
 • Lid Academie De Gouden Ganzenveer
 • Jurylid Zilveren Camera
 • Lid curatorium Roosevelt Chair in New Diplomatic History

Hedwig Saam
Raad van Toezicht lid
Hoofdfunctie: Directeur Museum Het Valkhof
Nevenfunctie(s):

 • Lid Raad van Toezicht Wereldmuseum Rotterdam (WMR) en Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW, bestaande uit Museum Volkenkunde, het Tropenmuseum en het Afrika Museum)
 • Lid Raad van Toezicht Dutch Design Foundation (Dutch Design Week) (in 2022 niet meer)
 • Jurylid Abe Bonnema Architectuurprijs 2021

Najima Khan
Raad van Toezicht lid, lid Auditcommissie
Hoofdfunctie: Advocaat en oprichter bij KHAN advocatenkantoor

 • Columnist bij het Advocatenblad
 • RvT- lid bij de stichting Morgenwijzer
 • RvT-lid bij De Waterwolf B.V. Haarlemmermeer
 • RvT-lid bij de stichting CPOW (Confessioneel Primair Onderwijs Waterland).

Momet Abas
Raad van Toezicht lid, voorzitter auditcommissie
Hoofdfunctie: Senior contractmanager UnitedLex
Nevenfunctie(s):

 • Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH)

Jenny Puzelik
Raad van Toezicht lid, voorzitter auditcommissie
Hoofdfunctie: DGA Puzelik B.V.
Nevenfunctie(s):

 • Geen

PDF DOWNLOAD

Bericht van de Raad van Toezicht