Jaarverslag 2021

Balans per 31 december 2021

Na verdeling resultaat

(in euro's)

31 december 2021

31 december 2020

ACTIVA

Vaste activa

A.I

Immateriële activa

3.045.696

3.654.835

A.II

Materiële vaste activa

38.007.489

34.210.870

Totale vaste activa

41.053.185

37.865.705

Vlottende activa

26.906.132

32.928.048

Totale activa

67.959.317

70.793.753

PASSIVA

Eigen vermogen

P.I

Algemene reserve

312.074

387.074

P.II

Bestemmingsreserves

7.876.049

8.704.992

P.III

Bestemmingsfonds OCW

424.127

Totaal eigen vermogen

8.612.250

9.092.066

P.VI

Totale langlopende schulden (> 1 jaar)

47.925.410

48.911.396

P.VII

Totale kortlopende schulden (< 1 jaar)

11.421.657

12.790.291

Totaal passiva

67.959.317

70.793.753

ACTIVA