Jaarverslag 2021

Bijlagen

Besteding Erfgoedwet subsidie

In euro's

Erfgoedwet 2021

Erfgoedwet 2020

#

Baten

Subsidie Erfgoedwet

114.805

112.467

Totale subsidies/bijdragen

114.805

112.467

Totaal baten

114.805

112.467

Lasten

Personeelslasten

43.479

30.327

1

Indirecte personeelslasten

7

Uitbestedingen

116.344

116.747

2

Totaal lasten

159.830

147.074

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

(45.025)

(34.607)

3

1. Met name kosten voor de conservator.

2. Kosten voor het beheer en het ter beschikking stellen van de perscollectie. Deze werkzaamheden zijn uitbesteed aan KNAW Humanities Cluster. Tevens is in 2021 € 50.000 uitgegeven voor een aanpassing in DAAN waardoor het mogelijk gaat worden ook de digitale collectie van de perscollectie in het digitale archief op te nemen.

Overzicht additioneel gefinancierde activiteiten en projecten

NWO/NWA ACKnowledge - Artists Community Knowledge 

Onderzoekt alternatieve vormen van kennis die in de kunsten wordt geproduceerd: in kunstbibliotheken, audiovisuele collecties, kunstenaarscollectieven. Hoe kunnen we kennis die in deze hedendaagse kunstpraktijken wordt belichaamd, ontsluiten en delen? De focus ligt op collectieve, praktische en niet-gecodeerde kennis die in de kunsten bestaat.

AI4Media

Een vierjarig project gefinancierd door het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma. AI4Media ziet AI als een cruciale technologie die in dienst staat van de maatschappij en media. Het doel van het project is het realiseren van een netwerkinfrastructuur voor media en AI die het huidige gefragmenteerde Europese landschap rondom AI samenbrengt en diepere en duurzamere interacties tussen academisch onderzoek en de industrie zal bewerkstelligen. Beeld en Geluid brengt binnen het project een use case in vanuit de wensen voor op AI gebaseerde instrumenten in de sociale- en geesteswetenschappen.

Alliantie Digitaal Samenleven 

De Alliantie Digitaal Samenleven is in 2020 in het leven geroepen op initiatief van Beeld en Geluid, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Number 5 Foundation en VodafoneZiggo. Digitale inclusie is een ingewikkelde opgave, die vraagt om de gezamenlijk inzet van meerdere partijen. Daarom bundelt de overheid in samenwerking met meer dan 30 maatschappelijke organisaties, bedrijven en vele ervaringsdeskundigen hun krachten in de Alliantie om digitale inclusie te realiseren. Beeld en Geluid is penvoerder voor dit project sinds 2020.

BeeReal 

Met de campagne 'Goed in gesprek over verkeerde informatie' uit dit project wil Netwerk Mediawijsheid de weerbaarheid tegen desinformatie vergroten. In samenwerking met Kennisnet, Beeld en Geluid en het Practoraat Mediawijsheid. De campagne is gericht op de jongvolwassenen die een opleiding volgen voor beroepen in het onderwijs, zorg en welzijn en de media, én op hun docenten. Deze groep staat centraal, omdat zij (gaan) werken met kwetsbare groepen waarvoor mediawijsheid en weerbaarheid tegen desinformatie extreem belangrijk zijn. Beeld en Geluid neemt deel in het stuurteam. Gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

CLARIAH

Het infrastructuurproject CLARIAH en Beeld en Geluid hebben in april 2019 de Media Suite gelanceerd; de online omgeving die het mogelijk maakt om onderzoek uit te voeren met grootschalige multimediale erfgoedcollecties. Beeld en Geluid, Eye Filmmuseum, Data Archiving and Networked Services (DANS) en de Koninklijke Bibliotheek stellen grote delen van hun gedigitaliseerde collectie beschikbaar via deze omgeving. De bedoeling is dat meer instellingen zullen volgen. Dankzij de landelijke ICT-infrastructuur die in CLARIAH wordt gebouwd kunnen collecties ook online worden geraadpleegd.

Data als Kans

In het project wordt, in samenwerking met Bellingcat, Beeld en Geluid Den Haag en LocalFocus een talentontwikkelingsprogramma gerealiseerd voor het benutten van grootschalige, multimediale en wijdverspreide databronnen in de (onderzoeks)journalistiek, gebruikmakend van moderne data-analyse technieken en artificiële intelligentie. Dit project wordt mogelijk gemaakt met steun van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Dutch Media Week

Toont de ontwikkeling van de media en de impact ervan op mens en maatschappij. Samen met meer dan 80 partners belichten, stimuleren en promoten we de vele prachtige ontwikkelingen en initiatieven in de Nederlandse media-industrie. Beeld en Geluid Hilversum is week het kloppend hart van het festival, waarmee we bijdragen aan netwerkontwikkeling van de creatieve media-industrie. Dutch Media Week verbindt het publiek aan de makers en de makers aan de professionals, talenten en investeerders. Dutch Media Week verbindt ook Hilversum, haar bewoners en de bedrijven. Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Hilversum, Stadsfonds Hilversum en provincie Noord-Holland.

European Digital Media Observatory (BENEDMO)

Het project EDMO is een Vlaams- Nederlands project, binnen het project wordt een multidisciplinaire internationale hub opgericht door én voor wetenschappers, factcheckers, mediabedrijven en andere belanghebbenden. De financiële ondersteuning vanuit de EU stelt het project in staat om een netwerk van factcheckers in Vlaanderen en Nederland bijeen te brengen en software te ontwikkelen waarmee misinformatie op een efficiënte manier opgespoord kan worden. Beeld en Geluid is coördinator van het project, en gaat ervoor zorgen dat projectresultaten hun weg vinden naar het internationale netwerk.

Europeana Common Culture

Europeana Common Culture heeft tot doel een geharmoniseerde en gecoördineerde omgeving voor Europeana's nationale aggregatoren te ontwikkelen, samen te werken, middelen en technische middelen te delen en gemeenschappelijke aanbevelingen en normen overeen te komen. Bovendien zal het project de kwaliteit van inhoud en metadata verbeteren om de gebruikerstevredenheid te verhogen. Beeld en Geluid is betrokken bij het verbeteren van de kwaliteit van de data en metadata.

Europeana CRAFTED

Het project beoogt de overdracht van Europese ambachten aan toekomstige generaties te ondersteunen door het samenbrengen, verrijken en promoten van materieel ambachtelijk erfgoed en het behoud van immateriële vaardigheden en kennis van ambachtslieden en vaklieden. Het doel van het project is meer dan 186.000 nieuwe objecten van hoge kwaliteit te verzamelen, die tastbare voorwerpen laten zien die door ambachtslieden zijn geproduceerd of gebruikt, en hun immateriële context documenteren, zoals technieken en kennis. Daarnaast zullen meer dan 26.000 reeds in Europeana bestaande archiefdocumenten worden geüpgrade naar open licentie. In CRAFTED leidt Beeld en Geluid de curatoriële en engagement activiteiten en zal het een reeks Europeana editorials ontwikkelen zoals video-interviews met ambachtslieden, online tentoonstellingen, blogs en edit-a-thons met een speciale focus op analoge mediaproductie. Beeld en Geluid zal ca. 85.000 (nieuwe) data bijdragen en verrijken.

Europeana DSI 4

Europeana brengt digitaal erfgoed uit heel Europa samen en werkt aan nieuwe manieren om erfgoed te presenteren. Het initiatief wordt gefinancierd uit middelen van de EU. Beeld en Geluid is een van de kernpartners in dit project en is onder meer verantwoordelijk voor het mobiliseren van de audiovisueel erfgoed community (via EUscreen) en het coördineren van Europeana Tech, de community die zich richt op het het ontwikkelen van technische innovaties voor het annoteren, cureren en distribueren van digitaal erfgoed.

Europeana Media

In Europeana Media wordt een Enhanced Unified Playout Service (EUPS) ontwikkeld die erfgoedinstellingen een kwalitatieve en gebruiksvriendelijke mediaspeler biedt voor het afspelen en hergebruiken van video en audio content.

Europeana Media wil met de EUPS de aantrekkelijkheid, zichtbaarheid en interactie met het Europese audiovisuele erfgoed verbeteren en onderzoek en hergebruik ervan stimuleren. De EUPS zal daarom functionaliteiten bieden die onderzoekers, onderwijzers en andere gebruikers helpen om audiovisuele content van Europeana beter toegankelijk te maken voor (her)gebruik in hun eigen werk, zoals het citeren van videofragmenten, ondersteuning voor ondertiteling en het insluiten van media.

Europeana Sport

Mede gefinancierd door de Connecting Europe Facility van de Europese Unie (CEF). De hoeveelheid en kwaliteit van de via Europeana toegankelijke content en metadata rond het thema sport wordt vergroot. In dit project wordt een thematische aggregatie, curatie en presentatie in Europeana rond het thema sport beoogd. Met als doel een hoogwaardige thematische collectie over sport in Europeana bijeen te brengen.

Europeana Subtitled

Verenigt zeven grote nationale omroepen en audiovisuele archieven uit zeven Europese landen. Deze partners leveren meer dan 6.000 hoogwaardige audiovisuele materialen aan Europeana rond het thema 'Broadcasting Europe'. Deze opnames worden zo geselecteerd dat ze de sociale, politieke en culturele veranderingen in Europa vanaf de jaren 1930 tot nu belichten, zoals die op televisie te zien zijn geweest. Het project zal AI-technologie toepassen op audiovisueel erfgoedmateriaal om ondertitels en bijschriften van hoge kwaliteit te produceren voor geselecteerde video-inhoud. Het project ondersteunt professionals uit de culturele erfgoedsector bij het gebruik van automatische spraakherkenning (ASR) en automatische vertaling (MT) door middel van een online opleidingspakket bestaande uit video tutorials, handleidingen en richtlijnen. Europeana Subtitled streeft ook naar een samenwerking met leerkrachten en museumeducatoren om leermiddelen met audiovisuele inhoud te creëren en de nadruk te leggen op het leren van talen met behulp van de CLIL-methodologie (Content Language Integrated Learning).

Europeana Translate

Beoogt verbindingen tot stand te brengen tussen Europeana en Automated Translation Digital Service Infrastructures (DSI's), met als doel de bruikbaarheid van erfgoedbronnen te verbeteren door de metadata van meer dan 25 miljoen op Europeana beschikbare records te vertalen. Als resultaat zal het project de metadata op Europeana’s beschikbare records in het Engels vertalen en als verrijkingen terugsturen naar het Europeana Core Service platform. Alle hulpmiddelen zullen beschikbaar zijn voor hergebruik, ter ondersteuning van de doelstelling van eTranslation-diensten om taalbarrières te slechten en Europese burgers en instellingen te helpen met hun meertalige behoeften. De ondersteunende reeks hulpmiddelen zal onder een open licentie worden ontwikkeld om het gebruik ervan door instellingen voor cultureel erfgoed, dienstverleners en andere geïnteresseerde partijen mogelijk te maken.

Europeana XX Century of Change

Het project, gefinancierd met steun van de Europese Commissie, focust zich op het beter online beschikbaar maken van archiefmateriaal uit de 20ste eeuw, een eeuw waarin Europa drastische sociale, politieke en economische veranderingen doormaakte. Doel van het project is een thematische collectie te vormen op de Europeana portal. Daarbij wordt aandacht besteed aan het toevoegen van hoogwaardige metadata en een open licentie, zodat het publiek het materiaal eenvoudig kan vinden en gebruiken voor onderzoek, nieuwe verhalen en creatief hergebruik. Voor het project worden online tentoonstellingen gemaakt, blogs geschreven en het publiek wordt online en on site aangespoord om met deze collectie aan de slag te gaan. Beeld en Geluid is coördinator van het project.

Extending PeerTube

Gaat over de opslag het toegankelijk maken van grootschalige, publieke media collecties op het internet. In het project worden een aantal proof-of-concepts gebouwd die de toegevoegde waarde laten zien door een groot corpus van open video content via PeerTube beschikbaar te stellen, open licentie standaarden voor metadata te implementeren ten behoeve van publicatie via PeerTube en aandacht te vragen voor het belang van ondertiteling and aanbevelingen te doen voor de automatische generatie hiervan.

Het project is mogelijk gemaakt door het NGI0 Discovery Fund, een fonds vanuit NLnet in samenwerking met de Next Generation Internet programma van de Europese Commissie.

Campagne Geheugen van Nederland

Een doorlopende, online mediacampagne op Facebook, Instagram en op de eigen site, geheugenvannederland.nl. In deze in 2020 gestarte collectieve campagne, waarvan campagneleider Beeld en Geluid de uitvoering doet en Koninklijke Bibliotheek de redactie, werkt een groeiend aantal erfgoedinstellingen samen. Ze presenteren erfgoedmateriaal uit de eigen collecties rondom een centraal thema, bijvoorbeeld ‘75 jaar vrijheid’. Hiermee wordt dit erfgoed landelijk beter zichtbaar en krijgt het gebruik van digitaal erfgoed door een breed publiek een stevige impuls. Erfgoedinstellingen kunnen zelf ook thema’s en content aandragen en op die manier deelnemen in het redactienetwerk. De samenstelling van de redactie varieert dus per thema.

HoMed (Homo Medicinalis) Recognising the voices of patients to retrace the opinions about medicines 

Implementeert een SSH-onderzoeksinfrastructuur voor automatisch transcriptie van gevoelige audiovisuele opnames van medische consultaties over het gebruik van geneesmiddelen ( MedPharm). In HoMed wordt een standaard automatische spraakherkenner (ASR) voor het Nederlands aangepast aan MedPharm gesprekken, omdat essentieel jargon geen deel uitmaakt van het vocabulaire van de huidige generieke ASR. De ASR wordt bijgeschoold op bestaande radio- en tv-data en op zeer gevoelige AV-opnames van patiënt consultaties bij Nivel. Deze infrastructuur die wordt beschikbaar gesteld als onderdeel van de ASR-service in de Infrastructuur van CLARIAH (toegankelijk via de CLARIAH Media Suite) en via Stichting Open Spraaktechnologie is het te gebruiken als servicetool in soortgelijke projecten. De applicatie zal volledig voldoen aan de AVG.

InDICEs

Dit project wordt gefinancierd door de Europese Commissie via het Horizon 2020 programma.

InDICEs wil beleidsmakers en besluitvormers in de culturele en creatieve industrie in staat stellen de sociale en economische impact van digitalisering in hun sectoren volledig te begrijpen en de behoefte aan innovatief (her)gebruik van culturele middelen aan te pakken.

Tegen het einde van het project zullen beleidsmakers een solide kader hebben om de impact van cultureel erfgoed te beoordelen en een open observatorium om de voortgang van de impact bij te houden. Cultureel erfgoedinstellingen zullen op hun beurt strategische beslissingen kunnen nemen die hen in staat stellen hun positieve bijdragen aan de culturele en creatieve industrie en de samenleving te vergroten.

Isdatechtzo.nl 

Isdatechtzo.nl is ontwikkeld door Netwerk Mediawijsheid in samenwerking met Beeld en Geluid Den Haag en ECP om bezoekers te informeren over de werking van nepnieuws en hoe je kan herkennen of een bericht betrouwbaar is.

De redactie van Isdatechtzo.nl wordt gevormd door medewerkers van Netwerk Mediawijsheid, Beeld en Geluid Den Haag en BKB | Het Campagnebureau. Voor de nieuwschecks op de website werkt Beeld en Geluid Den Haag samen met meerdere factcheckorganisaties.

Isdatechtzo.nl is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en volledig door hen gefinancierd. Daarbij is vastgelegd dat Netwerk Mediawijsheid verantwoordelijk is voor alle inhoud en volledig onafhankelijk van het Ministerie van BZK opereert.

Kinderen in gesprek met Media

Onderzocht wordt hoe we op een verantwoordelijke manier kind-robot interactie kunnen vormgeven: niet alleen informerend op een manier die kinderen snappen en leuk vinden, maar ook met aandacht voor transparantie, privacy en bewustwording rond het gebruik van 'artificiële intelligentie’.

MediaNumeric

Heeft als doel een nieuwe generatie journalisten en multimediamakers op te leiden, en hen de tools te geven om een ​​Europees media-ecosysteem te creëren dat gebruikersgestuurd, eerlijk en evenwichtig, economisch duurzaam en technologisch geavanceerd is. Digitalisering heeft alle aspecten van het nieuwsmedialandschap veranderd, van de manier waarop content wordt gemaakt tot hoe deze wordt verspreid en ermee wordt omgegaan. MediaNumeric biedt studenten en jonge professionals in media- en communicatiestudies de theoretische kennis en vaardigheden die nodig zijn om hen aan te moedigen de kansen van datagestuurde journalistiek en mediaproductie te benutten. De alliantie speelt in op de behoeften van de nieuws- en media-industrie en koppelt deze aan het onderwijsaanbod van instellingen voor hoger onderwijs.

Mediaoorlog

De propaganda strijd tijdens de Tweede Wereldoorlog tussen verschillende mediaorganisaties wordt geanalyseerd en uiteindelijk gepresenteerd aan verschillende doelgroepen. Het doel is om het bewustzijn te vergroten over hoe nepnieuws en nieuwsmanipulatie in tijden van oorlog en crisis ontstaan en inhoud krijgen. Binnen het project worden nieuwe, digitale methodes ontwikkeld voor historisch onderzoek naar propaganda. Dit project zal daarbij voor het eerst systematisch onderzoek doen naar gedigitaliseerde mediabronnen uit deze periode. Deze aanpak stelt historici in staat om semantische patronen bloot te leggen en zo inzicht te krijgen in de verknopingen van de propaganda-narratieven. Gefinancierd door het Mondriaan Fonds.

Mediascape

In een samenwerking tussen Beeld en Geluid en het Centrum Wiskunde & Informatica, wordt een innovatief model voor het toegankelijk maken van audiovisueel cultureel erfgoed ontwikkeld. In plaats van generieke applicaties zoals de welbekende zoekingangen op archieven en catalogi, worden in MediaScape “genereuze applicaties” ontworpen die beter in staat zijn om de potentie van digitale erfgoedcollecties tot zijn recht te laten komen. Dit project wordt gefinancierd door het VOGIN fonds en CLICKNL.

Netwerk Digitaal Erfgoed

De erfgoedsector werkt in het Netwerk Digitaal Erfgoed samen om erfgoedcollecties zo goed mogelijk toegankelijk te maken en te houden. De doelstellingen zijn samengevat in drie sleutelwoorden: digitaal erfgoed zichtbaar, bruikbaar en houdbaar. Door collecties aan elkaar te koppelen, zorgen we tevens voor een grotere maatschappelijke meerwaarde van ons digitaal erfgoed en bieden we de gebruikers ervan een betere en rijkere ervaring. Deze visie is de leidraad voor het netwerk en is verwoord in de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Het Netwerk Digitaal Erfgoed is in 2014 ontstaan op initiatief en met steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Beeld en Geluid is een van de vijf landelijke knooppunten die met elkaar het NDE-bestuur vormen en daarmee een voortrekkersrol vervult. De andere instellingen zijn Koninklijke Bibliotheek, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en het Nationaal Archief.

PITCHED erfgoed op de dansvloer

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid ontvangt een bijdrage van het Mondriaan Fonds voor de ontwikkeling van PITCHED: een ‘slim DJ-systeem’. PITCHED verwerkt digitaal audiovisueel erfgoed tot nieuwe elektronische muziek met bijpassend beeldmateriaal. In de unieke setting van een live optreden kan een nieuw publiek kennis maken met digitaal erfgoed. Voor PITCHED gaat het Beeld en Geluid de samenwerking aan met Thunderboom Records en kunstenaar Arran Lyon.

Podiumkunst.net

Podiumkunst.net is een netwerk bestaande uit zes consortiumpartners die actief zijn in de podiumkunsten en netwerkpartners in de erfgoedsector. Podiumkunst.net verbindt de schatkamers van de Nederlandse podiumkunsten en stelt deze open voor makers, onderzoekers en liefhebbers. Het einddoel is een integraal en toegankelijk digitaal overzicht van het Nederlandse podiumkunst-erfgoed, dat de geschiedenis van de Nederlandse podiumkunsten levend maakt en een inspiratiebron voor makers van nu en de toekomst kan vormen.

Polifonia

In dit onderzoeksproject worden de verbindingen tussen muziek, mensen, plaatsen en evenementen onderzocht en gerecreëerd, van de zestiende eeuw tot de moderne tijd. De bevindingen van Polifonia worden voor iedereen beschikbaar gesteld in een wereldwijd-verbonden online database en vergroten ons begrip van het Europese muzikale erfgoed. Het project Polifonia heeft als doel kunstmatige-intelligentietools te ontwikkelen om door enorme hoeveelheden geluiden en teksten in verschillende talen te navigeren, om te begrijpen hoe muziek veranderde en reageerde op het sociale en politieke milieu in de afgelopen zes eeuwen.

NWO JPI Polyvocal Interpretation of Contested Colonial Heritage (PICH)

Het project heeft tot doel de belangrijkste voorbeelden van koloniaal audiovisueel erfgoed in de drie betrokken archieven te identificeren, een gemeenschappelijke kaart te maken van gedeelde raciale representaties die verband houden met hun respectievelijke imperiale contexten, problematische visualisatie en taal te identificeren en een dialoog op gang te brengen tussen de archieven en een verscheidenheid aan van gebruikers, waaronder archivarissen, onderzoekers, filmmakers en basis organisaties. Het gedigitaliseerde koloniale audiovisuele erfgoed wordt verzorgd door drie nationale archieven: het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het Franse Institut National de l’Audiovisuel (INA) en Pitt Rivers Museum in Oxford, VK. Het algemene resultaat van het project is het creëren van een polyvocaliteit die kan worden opgenomen in het archief zelf en nieuwe manieren biedt om het verleden binnen te gaan en te verkennen via een hedendaags interpretatief kader. Hiertoe zullen geavanceerde technologieën worden gebruikt om te bestuderen hoe archief- en hedendaagse talen kunnen worden overbrugd, en om transnationale verkenning van meerdere archieven te ondersteunen via een enkele interactieve gebruikersinterface.

Proof of Provenance

In een coalitie met zeven andere partijen gaat PublicSpaces het komend jaar bouwen aan Proof of Provenance, een systeem dat moet helpen om desinformatie en fake-news te voorkomen. In het consortium nemen PublicSpaces, NPO, Beeld en Geluid, de Koninklijke Bibliotheek, Waag, VPRO, de stichting Privacy by Design en de Radboud Universiteit deel. Deze partijen worden gedreven door een gemeenschappelijke zorg over de authenticiteit van onze nieuwsvoorziening.

RE-FRAME

Draagt bij aan de Kennis en Innovatieagenda (KIA) van CLICKNL, specifiek de roadmap Value Creation, die “gericht op de creatieve industrie zelf en gaat over de nieuwe rol, verantwoordelijkheid en mogelijkheden die creatieve professionals krijgen toebedeeld” (Veerkracht 2020). RE-FRAME bestaat uit twee projecten: RE-FRAME Deel 1, en het vervolgproject RE-FRAME Deel 2. Samenvattend gaan we in RE-FRAME de journalistieke praktijk onderzoeken en kijken wat de rol is van digitale data (bronnen) en tools in het zoek-, selectie-, interpretatie- en publicatieproces bij audiovisuele journalistieke producties. Het fundamentele uitgangspunt daarbij is om goed gegrond en vanuit de praktijk, dus met de journalisten zelf en circulair, te gaan kijken in welke mate en hoe data, zoeksystemen en journalistieke routines de praktijk van audiovisuele vertellingen beïnvloeden.

ReTV

Een driejarig project gefinancierd door het het Horizon 2020 research & innovation programma van de Europese Unie. In ReTV wordt onderzoek gedaan naar nieuwe oplossingen voor omroepen en hun content partners om hun materiaal te publiceren op meerdere mediakanalen (bijv. sociale media), aangepast aan het beoogde publiek. Het project levert een support systeem voor het publiceren van audiovisuele content. Dit zogenaamde ‘Trans Vector Platform’ (TVP) helpt omroepen door diepgaande inzichten in het tv-publiek en hun interacties met videocontent te bieden.

SMILES

Een mediawijsheidsproject dat jongeren helpt om nepnieuws te bestrijden. Binnen dit project wordt een reeks workshops ontwikkeld en uitgevoerd in scholen en bibliotheken in Nederland, Spanje en België gericht op scholieren tussen 12 en 15 jaar. Het SMILES-team zal innovatieve educatieve benaderingen door leerkrachten en bibliothecarissen testen in de vorm van nepnieuwsinterventies op middelbare scholen, en hiervan de effectiviteit meten. Het uiteindelijke doel is de ontwikkeling van de volgende drie resultaten:een baseline-studie die rapporteert over verschillende onderwijsbenaderingen in Europa; een trainingsprogramma om het veilige en verantwoorde gebruik van digitale media-instrumenten te bevorderen; een rapport over de effectiviteit van de SMILES-aanpak.

Sounds Familiar

In het programma Sounds Familiar gaat Beeld en Geluid de komende jaren met haar partners op zoek naar een nieuwe methodiek om meerstemmigheid en dekolonisatie naar het archief te brengen, inclusiever te maken en dit vervolgens in de programmering te presenteren. Dit wordt bereikt door samenwerkingen op te zetten met internationale partners die polyfonie belichamen in hun archiverings- en presentatie praktijk.

Tel Mee Met Taal

Een langlopend landelijk actieprogramma gericht op laaggeletterdheid.

Onder regie van de interdepartementale werkgroep van de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met experimenten wordt geprobeerd de digitale inclusie op websites te bevorderen, door mensen die digitaal minder vaardig zijn te herkennen aan hun gedrag, om ze daar door te kunnen leiden naar passend hulpaanbod. Voor de experimenten is gekozen om met websites van (publieke en private) organisaties te werken, waarmee de doelgroep zelf te maken heeft. De experimenten zijn opgezet en uitgevoerd in samenwerking met de Alliantie Digitaal Samenleven en gesubsidieerd door het Ministerie van OCW.

Time Machine

Time Machine is een programma dat onderzoeksteams en een groot aantal instellingen uit heel Europa samenbrengt. Het doel van dit consortium is om nieuwe technologieën te ontwikkelen voor het scannen, analyseren, benaderen, bewaren en communiceren van cultureel erfgoed op een enorme schaal. De hieruit voortkomende data vormt de basis voor de reconstructie van de historische evolutie van een groot deel van de Europese steden en de economische-, culturele- en migratienetwerken tussen deze stedelijke knooppunten.

Twixl

Het project Twixl ontwikkelt een infrastructuur waarmee SSH-onderzoekers systematisch actuele en opkomende publieke debatten over cruciale maatschappelijke vraagstukken in Nederland kunnen onderzoeken. Om de nieuwe infrastructuur te ontwikkelen en de waarde ervan voor onderzoek aan te tonen, zal een team van ontwikkelaars van SURF, Koninklijke Bibliotheek en Beeld en Geluid en twee postdocs, van UvA en RUG, nauw samenwerken met SSH-onderzoekers in proof-of-concept onderzoeksprojecten. De infrastructuur wordt ingebed in de CLARIAH Media Suite en het geplande ODISSEI Media Content Analysis Laboratory.

VisXP

Het project VisXP, Interactieve Visuele Exploratie van Media Archieven, heeft het doel om AI technologie breed inzetbaar te maken binnen media archieven op basis van interactieve lerende interfaces die gebruikers zelf in staat stelt om de data visueel te verkennen. Dit vereist onderzoek naar het combineren van de verschillende soorten databronnen binnen archieven, voor zowel de analyse als voor het tonen en visualiseren in de interface. Om het onderzoek ook een praktische vorm te geven binnen de media-archief-context wordt er een interactieve lerende module ontwikkeld. Middels deze module kunnen gebruikers zelf data organiseren, categoriseren, en interpreteren om tot antwoorden te komen op onderzoeks- en informatievragen. De broncode van de module wordt open-source beschikbaar gesteld om samenwerking met andere partijen binnen de creatieve industrie mogelijk te maken.

Westerbork Captured on Film

De Westerborkfilm is in 1944, tijdens de Tweede Wereldoorlog, gefilmd in kamp Westerbork. Vergelijkbare beelden van nazistische kampen bestaan niet. De film is werelderfgoed en heeft de UNESCO status. Binnen het programma 'Westerbork, gevangen op film' heeft Beeld en Geluid al het bekende én originele beeldmateriaal opgespoord en geselecteerd. Met subsidie van de Rothschild Foundation Hanadiv Europe wordt het gerestaureerd.

Overzicht projecten Doelgroep Erfgoed 2021

Afgerond in 2021

 • Westerbork on Film (Mondriaan Fonds)
 • Artifacts of Memory (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie)
 • Europeana XX: Century of Change (CEF)
 • Netwerk Digitaal Erfgoed regulier 2021 en Intensiveringsprogramma 2019-2021 (OCW)

Lopend Q1 2022

 • Campagne Geheugen van Nederland (OCW, RCE, B&G, KB, NA)
 • Europeana Crafted (CEF)
 • Europeana DSI-4 (CEF)
 • Europeana Sport (CEF)
 • Europeana Subtitled (CEF)
 • Europeana Translate (CEF)
 • Netwerk Digitaal Erfgoed regulier 2022 (OCW)
 • Podiumkunst.net (OCW)
 • Polifonia (H2020)
 • Newsslider (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie)
 • STEIM archief (Mondriaan Fonds)
 • VPRO Archief van de toekomst/Tegenlicht (Mondriaan Fonds)

Te starten in 2022

 • Watching Videos Like an Historian (Erasmus+)

Totaaloverzicht projecten Doelgroep Onderzoek 2021

Afgerond in 2021

 • Linkflows (VU)
 • ReTV (H2020)
 • Sounds Familiar (Mondriaan Fonds)
 • Data als Kans 2021 (Stimuleringsfonds voor de Journalistiek)
 • Extending Peertube (NLNet)

Lopend in Q1 2022

 • AI4Media (H2020)
 • CLARIAH PLUS (NWO)
 • DeCoSEAS: Decolonising South East Asian Sound Archives (JPI-CH)
 • Documenting Complexity (NWO)
 • Homed (PDI-SSH)
 • inDICEs (H2020)
 • Kind in gesprek met Media (SIDN)
 • MediaNumeric (Erasmus+)
 • Media Oorlog (Mondriaan Fonds)
 • PICCH: Polyvocal Interpretation of Contested Colonial Heritage (JPI-CH)
 • PITCHED: erfgoed op de dansvloer (Mondriaan Fonds)
 • Re-Frame (CLICKNL)
 • MediascapeXL (Vogin/CLICKNL)
 • TwixL (PDI-SSH)
 • Virtual Interiors (NWO)
 • SMILES(Erasmus+)
 • ACKnowledge: Artists Community Knowledge (NWO)
 • VisXP (CLICKNL)
 • EDMO (CEF)

Colofon

Redactie en beeldredactie:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Tekstredactie extern:
Jette Pellemans

Ontwerp
KNOEFF communicatie-ontwerp, Amsterdam

Creatie- en publicatiesoftware
Tangelo Software B.V., Zeist