Jaarverslag 2021

Kastroomoverzicht 2021

(in euro's)

2021

2020

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

2.510.100

2.655.058

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen

3.486.765

3.979.660

Mutatie kortlopende vorderingen

581.623

215.738

Mutatie voorraden

122.212

Mutatie vooruit ontvangen subsidie

2.111.989

1.430.389

Mutatie overige kortlopende schulden

(3.480.622)

(2.113.674)

2.699.755

3.634.425

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

5.209.855

6.289.483

Ontvangen interest

(141.194)

1.634

Kasstroom uit operationele activiteiten

5.068.661

6.291.117

Investeringen in materiële vaste activa

(7.002.645)

(3.531.506)

Desinvesteringen materiële vaste activa

328.399

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(6.674.246)

(3.531.506)

Aflossing van langlopende schulden

(985.986)

(931.757)

Betaalde interest

(2.848.722)

(3.000.885)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

(3.834.708)

(3.932.642)

Mutatie geldmiddelen

(5.440.293)

(1.173.031)

Saldo begin van periode

27.620.820

28.793.851

Saldo einde van periode

22.180.527

27.620.820

Mutatie geldmiddelen

(5.440.293)

(1.173.031)