Jaarverslag 2021

Staat van baten en lasten 2021

(in euro's)

Realisatie 2021

Begroting 2021

Realisatie 2020

Baten

Eigen inkomsten

Directe inkomsten

Opbrengsten

1.962.143

3.321.155

2.109.881

Sponsorinkomsten

625.277

600.000

796.250

Overige inkomsten

41.490

38.273

38.295

Totaal eigen inkomsten

2.628.910

3.959.428

2.944.426

Bijdragen/subsidies

Jaarlijkse bijdrage OCW

25.598.467

24.051.807

24.054.334

Aanvullende steun COVID-19

1.066.700

2.024.800

Overige bijdragen/subsidies

7.740.066

6.900.536

6.201.316

Totaal bijdragen/subsidies

34.405.233

30.952.343

32.280.450

Totale baten

37.034.143

34.911.771

35.224.876

Lasten

Beheerlasten materieel

4.548.397

5.840.660

5.005.527

Beheerlasten personeel

3.297.302

3.243.939

2.937.482

Beheerlasten totaal

7.845.699

9.084.599

7.943.009

Activiteitenlasten materieel

12.213.807

12.506.986

11.448.001

Activiteitenlasten personeel

14.464.537

12.843.504

13.178.806

Activiteitenlasten totaal

26.678.344

25.350.490

24.626.807

Totaal lasten

34.524.043

34.435.089

32.569.816

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

2.510.100

476.682

2.655.060

Saldo rentebaten/-lasten

(2.989.916)

(2.936.643)

(2.999.251)

Saldo bijzondere baten/lasten

Exploitatieresultaat

(479.816)

(2.459.961)

(344.191)

Mutatie bestemmingsreserves

404.816

2.459.961

215.159

Netto resultaat

(75.000)

(129.032)